ارتباط با ما


آدرس: قم - بلوار امین - خیابان جمهوری اسلامی - ساختمان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

صندوق پستی ۳۸۵۷ - ۳۷۱۸۵ / تلفن : ۳۲۱۲۰۲۱۲ - ۰۲۵ / دورنگار: ۳۲۹۳۶۲۹۴ - ۰۲۵ آدرس پست الکترونیکی : info@noorscholar.ir


ارتباط با روابط عمومی مرکز: info@noorsoft.org

مرکز فروش: ۳۲۱۲۰۱۸۲ - ۰۲۵


پشتیبانی و امور کاربران:

تلفن: ۳۲۹۳۶۲۷۱ - ۰۲۵
پست الکترونیکی: support@noorsoft.org


خدمات فرهنگی مرکز:

تلفن: ۳۲۱۲۰۲۶۳ - ۰۲۵
پست الکترونیکی: khf@noorsoft.org
پایگاه اینترنتی: khadamat.noorsoft.org